کتاب برنامه بازاریابی یک صفحه ای

اثر آلن دیب از انتشارات نوین - مترجم: محمد یوسفی-ادبیات دهه 2010

To build a successful business, you need to stop doing random acts of marketing and start following a reliable plan for rapid business growth. Traditionally, creating a marketing plan has been a difficult and time-consuming process, which is why it often doesn’t get done. In The 1-Page Marketing Plan, serial entrepreneur and rebellious marketer Allan Dib reveals a marketing implementation breakthrough that makes creating a marketing plan simple and fast. It’s literally a single page, divided up into nine squares. With it, you’ll be able to map out your own sophisticated marketing plan and go from zero to marketing hero.


خرید کتاب برنامه بازاریابی یک صفحه ای
جستجوی کتاب برنامه بازاریابی یک صفحه ای در گودریدز

معرفی کتاب برنامه بازاریابی یک صفحه ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب برنامه بازاریابی یک صفحه ای


 کتاب اسکندر
 کتاب کمیسر برونتی یاد می گیرد که هیچ کتابی را از روی جلد قضاوت نکند
 کتاب دوتا خفن
 کتاب داستان های خوب برای دختران بلند پرواز
 کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی
 کتاب رک و راست باشید